คุณอมร จุฬาลักษณากูล

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Ashland University
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการทำงาน
ก.ค. 2559 – ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท
AIM REIT Management Co., Ltd.
พ.ค. 2557 – มิ.ย. 2559กรรมการผู้จัดการ
TICON Management Co., Ltd.
2546 – 2557Senior Vice President, Corporate Client Solution /
Investment Banking Group Bank Thai Public Co., Ltd.(2546 – 2552)
/ CIMB Thai (2552 – ต้นปี 2557)
มิ.ย. 2545 – ก.ค. 2546 Vice President
PPKD Enterprise Co., Ltd.