คุณสมชาย ศิริสมฤทัย

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
กฎหมายปกครอง รุ่นที่ 5 มูลนิธิศาลปกครอง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อมูลการทำงาน
2560 - ปัจจุบันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ตาม พรฎ จัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2554
2559 - ปัจจุบันกรรมการผู้ทรุงคุณวุฒิ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางตามพรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
2556 - ปัจจุบันคณะทำงาน
คณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ ในคณะกรรมการฯ ปฏิรูปกฎหมายฯ
2555 - 2559 ผอ.สํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

< BACK