คุณถิรชัย จารุวนากุล

กรรมการบริษัท

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลการทำงาน
ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และบัญชี
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2559 – ก.ค. 2560ผู้อำนวยการ
Transaction Advisory Services /
EY Corporate Advisory Services Limited
ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2557Commercial Director
บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2549 – ม.ค. 2555Financial Controller
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)

 

< BACK