คุณกาญจนา ปิยสาธิต

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

 

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลการทำงาน
2556-ปัจจุบันกรรมการอิสระ
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557สรรพากรภาค 10
กรมสรรพากร

< BACK