คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป

2. ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ของอาคาร 1 ปีขึ้น

3. มีความรู้และความเข้าใจในงาน

4. เพศชายอายุ 20-35 ปี

ลักษณะการทำงาน

1. ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ภายในอาคาร

2. ตรวจเช็คงานระบบของอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ดูแลงานแจ้งบริการของผู้พักอาศัยภายในอาคาร

สวัสดิการ

  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • โบนัสประจำปี
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
  • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
  • ประกันกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี