1. คุณสมชาย ศิริสมฤทัย

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. คุณสุพัฒน์ กรชาลกุล

กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4. คุณกาญจนา ปิยสาธิต

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

5. คุณอมร จุฬาลักษณากูล

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6. คุณอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง

กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

7. คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน