สิทธิผู้ถือหุ้น

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล-และความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของกรรมการ

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 1. ตามวิธีการดังต่อไปนี้
• แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อของบุคคลผู้กระทำความผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นการกระทำความผิดตามที่ระบุในข้อ 1. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
2.2.1 แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และหรือ บุคคลที่ตนไว้ใจ หรือ
2.2.2 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่ E-mail: [email protected] โทร 02-584 2013 ต่อ 191 หรือ
2.2.3 ส่งทางไปรษณีย์ถึง กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2.2.4 ทางเว็บไซต์บริษัท: www.builtland.co.th หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งเบาะแส
2.2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ กรรมการตรวจสอบที่ E-mail: [email protected] โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งข้อร้องเรียนให้กรรมการตรวจสอบโดยพลัน