คุณอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อมูลการทำงาน
ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธีรคุปต์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด