คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลการทำงาน
2547 - 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

 

< BACK