คุณสุพัฒน์ กรชาลกุล

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาตรีบัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลการทำงาน
2560 – ปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
2555 -2559กรรมการบริหาร

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

 

< BACK