คุณวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์

กรรมการบรืษัท

ข้อมูลการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Western Michigan University
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการทำงาน
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ จำกัด
2550 – 2555 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด สายงานพัฒนาคอนโด 1
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2547 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)